HappyGolfing.nl      Voorwaarden.
Welkom bij www.HappyGolfing.nl ("HappyGolfing"). Hartelijk dank voor uw bezoek. Door het bezoeken van HappyGolfing gaat u akkoord met de volgende algemene gebruiksvoorwaarden. Deze zijn bedoeld om ervoor te zorgen dat HappyGolfing voor iedereen werkt.

In Nederland zijn ruim 384.000 golfers die bij de NGF geregistreerd staan. Een dikke 50% zijn vrije golfers, die niet lid zijn van een golfvereniging, zoals de ca. 35.000 leden van ANWB-golf. Daarnaast zijn er nog duizenden gelegenheidsgolfers die nergens geregistreerd staan.
HappyGolfing is een platform dat is ontwikkeld voor al deze golfers. Een platform waar de golfer op overzichtelijke en grafische wijze golfbanen kan koppelen met hotels en restaurants voor een weekend weg. Maar ook een inzicht in tournooien, golfvakanties, golfaanbiedingen, golfvideo's en golfnieuws.

HappyGolfing verzamelt de gepresenteerde data van het internet. HappyGolfing (en daardoor ook DutchExpo) is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die voortkomt uit het gebruik van deze site, dan wel uit fouten of ontbrekende informatie en/of functionaliteiten op deze site. Copyright © 2024 HappyGolfing/DutchExpo. Alle rechten voorbehouden.
Hoe werkt HappyGolfing
HappyGolfing gaat zoveel mogelijk uit van de informatie die te vinden is op de website van de aanwezige ondernemingen. Hierdoor zal bij het aanpassen van informatie op deze websites, deze informatie automatisch aangepast zijn op HappyGolfing. Dientengevolge zal HappyGolfing (en DutchExpo) geen verantwoordelijkheid accepteren voor foute en/of onvolledige informatie.

Gebruik van HappyGolfing
U plaatst een advertentie in de juiste categorie of gebied en zult niet:
- handelen in strijd met enige wet- en regelgeving en/of met ons beleid;
- onjuiste of misleidende informatie verstrekken;
- handelen in strijd met enige rechten van derden of handelen dat leidt tot klachten van derden;
- berichten verspreiden die spam, kettingbrieven of piramidesystemen bevatten;
- een groot aantal berichten in korte tijd aan adverteerders via de website van HappyGolfing versturen;
- virussen of andere technologie verspreiden die HappyGolfing of de belangen of het eigendom van gebruikers van HappyGolfing kunnen schaden;
- de infrastructuur van HappyGolfing onredelijk belasten of de goede werking van HappyGolfing verstoren;
- enige inhoud of persoonlijke gegevens van derden kopiëren, bewerken of verspreiden;
- oogsten of op een andere manier informatie verzamelen over anderen, daarbij inbegrepen e-mail adressen, zonder hun toestemming;
- maatregelen om de toegang tot HappyGolfing te voorkomen of te beperken, omzeilen.

Misbruik van HappyGolfing
Voor het melden van illegale en inbreukmakende advertenties en andere problemen of beledigende inhoud verzoeken wij u een email te sturen aan de redactie van HappyGolfing (redactie@HappyGolfing.nl); zo kunnen wij er samen voor zorgen dat de site zo schoon en veilig mogelijk blijft. Klachten omtrent oplichting kunt u op dezelfde manier aan ons kenbaar maken.

Indien wij aanwijzingen en/of klachten van andere gebruikers ontvangen of om andere redenen van mening zijn dat bepaalde gebruikers problemen veroorzaken of niet handelen in overeenstemming met de letter of de geest van ons beleid, dan kunnen wij - indien wij daartoe aanleiding zien - de hieronder genoemde maatregelen treffen:
- Wij kunnen onze dienst beperken of beëindigen en gehoste inhoud verwijderen;
- Wij kunnen technische, juridische en wettelijke maatregelen treffen om gebruikers van HappyGolfing te weren;
- Om HappyGolfing en de HappyGolfing gebruikers te beschermen en fraude te voorkomen, kunnen wij uw persoonsgegevens verwijderen;
- Wij kunnen uw persoonsgegevens aan bepaalde derden (zoals Politie, Justitie en rechthebbenden) verstrekken, uiteraard binnen de grenzen van hetgeen de wet ons toestaat.

Deze lijst is geen limitatieve opsomming. Om veiligheidsredenen en ter bescherming van onze gebruikers kan HappyGolfing haar functionaliteiten beperken (bijvoorbeeld het niet kunnen plaatsen van of reageren op advertenties al dan niet vanaf bepaalde locaties buiten Nederland). In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de wet ons toestaat andere maatregelen te nemen. Ongeacht of wij al dan niet besluiten om een gebruiker van HappyGolfing te weren, accepteren wij geen aansprakelijkheid voor ongeautoriseerd of onwettig gebruik van HappyGolfing door gebruikers.

Materiaal
HappyGolfing bevat gegevens van ons, van u en van andere gebruikers. U gaat ermee akkoord onze auteursrechten en/of handelsmerken niet te gebruiken, te kopiëren, te wijzigen of te verspreiden. Door het plaatsen van materiaal op HappyGolfing geeft u ons toestemming dit te gebruiken voor publiciteitsdoeleinden van HappyGolfing. Sommige geplaatste advertenties kunnen worden getoond via andere distributiekanalen, zoals kranten, niet aan ons gelieerde websites of andere websites die deel uitmaken van de DutchExpo gemeenschap (zoals onze virtuele myBoatExpo-beurzen of andere advertentie-websites die vallen binnen deze groep). Door gebruik te maken van onze dienstverlening stemt u ermee in dat uw advertenties getoond kunnen worden door middel van deze andere distributiekanalen. Wij hebben het recht om uw advertentie te verwijderen indien wij via een van onze websites een melding ontvangen dat deze onrechtmatig is, problemen veroorzaakt of anderszins in strijd is met enige wet en/of onze beleidsregels. Als u van mening bent dat inbreuk is gemaakt op uw intellectuele eigendomsrechten, dan verzoeken wij u ons hiervan in kennis te stellen middels het sturen van een email (middels de button 'email aan redactie'); wij zullen de kwestie dan onderzoeken.

Aansprakelijkheid
U gaat ermee akkoord ons niet aansprakelijk te houden voor wat door andere gebruikers wordt geplaatst of gedaan. Aangezien het meeste van het materiaal op HappyGolfing afkomstig is van andere gebruikers, geven wij geen garantie over de nauwkeurigheid van de plaatsingen of andere berichten, of over de kwaliteit, veiligheid of rechtmatigheid van wat wordt aangeboden. Ook kunnen wij geen garantie geven omtrent de permanente of beveiligde toegang tot onze diensten. Daarom sluiten wij, voor zover wettelijk toegestaan, alle impliciete garanties en algemene voorwaarden uit. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig verlies van geld, goodwill of reputatie, noch voor enig bijzondere, indirecte of gevolgschade voortkomend uit uw gebruik van HappyGolfing. Sommige jurisdicties staan het gebruik van disclaimers of het uitsluiten van schade niet toe, zodat (enkele van) deze disclaimers of het uitsluiten van schade mogelijk niet op u van toepassing zijn.

Indien wij ondanks bovenstaande paragraaf toch aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid jegens u of derden beperkt tot maximaal (a) de totale vergoeding die u aan ons heeft betaald gedurende de afgesproken periode voor deze website voorafgaand aan de handeling waardoor de aansprakelijkheid is ontstaan, of (b) 100 euro, al naar gelang wat hoger is.

Algemeen
Deze voorwaarden en de overige beleidsregels vermeld op HappyGolfing vormen de hele overeenkomst tussen DutchExpo/HappyGolfing en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door Nederlands recht.

Indien wij een bepaling niet afdwingen, dan impliceert dit niet dat we afstand doen van het recht dat op een later moment alsnog te doen. Indien een van deze gebruiksvoorwaarden door de rechtbank ongeldig wordt verklaard, dan laat dit de overige gebruiksvoorwaarden onverlet. Wij kunnen deze gebruiksvoorwaarden van rechtswege en naar eigen goeddunken overdragen door middel van de onderstaande kennisgeving. Uitgezonderd kennisgevingen inzake illegaal of inbreukmakend materiaal moeten uw berichten aan ons per aangetekende post worden gericht aan DutchExpo, Jasmijnstraat 60, 1441 JX te Purmerend met BTW nummer 800.595.919.B01 en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34077089.
Kennisgevingen aan u zullen worden gestuurd naar het door u opgegeven e-mail adres, of per aangetekende post. Kennisgevingen gedaan per aangetekende post zullen worden geacht te zijn ontvangen vijf dagen na de datum van verzending. We kunnen deze gebruiksvoorwaarden te allen tijde wijzigen, welke wijzigingen of op het moment dat u een advertentie of informatie plaatst of binnen zeven dagen van kracht worden, afhankelijk van welke gebeurtenis eerder plaatsvindt. Enige andere wijziging van deze gebruiksvoorwaarden zal uitsluitend van kracht worden indien schriftelijk gedaan en ondertekend door de gebruikers en door ons. Voor vragen, opmerkingen of klachten kunt u contact opnemen met HappyGolfing via een email aan de redactie (redactie@HappyGolfing.nl).

De website is niet gelieerd aan een reisorganisatie, een luchtvaartmaatschappij, een toeristenbureau, een uitgeverij of welk ander commercieel bedrijf dan ook. Het doel van de website is het geven van informatie, tips en verstrooiing over alle aspecten van het golfen. De aangeboden informatie is enerzijds een bundeling van een of meer persoonlijke ervaringen van golfers, anderzijds een verzameling van praktische gegevens die afkomstig zijn van openbare bronnen.

HappyGolfing is een website waarmee leden andere mensen kunnen vinden om mee te sporten.

HappyGolfing verkoopt geen persoonlijke gegevens aan derden! Wij vragen alleen de noodzakelijke gegevens (zoals e-mail adres en favoriete sport) en gebruiken deze alleen voor deze site!

Golfmaatje
Onderstaande voorwaarden zijn belangrijk als je je als lid registreert bij het onderdeel 'Golfmaatje'. Uiteraard proberen we de betrouwbaarheid en de kwaliteit van de site, dus ook Golfmaatje, te waarborgen. Door lid te worden van 'Golfmaatje' verklaar je dat je akkoord gaat met de voorwaarden. Als je hiermee niet akkoord gaat, kun je je niet registreren bij 'Golfmaatje'. Registreren bij 'Golfmaatje' en het gebruiken van deze website betekent dan ook dat je deze voorwaarden volledig en onvoorwaardelijk accepteert. Onderaan de registratiepagina wordt gevraagd of je akkoord gaat met de algemene voorwaarden. Klik je op dit selectievakje, dan erken je dat je gebonden bent aan alle bepalingen in deze voorwaarden.

Onderdeel van onze dienstverlening is, dat als je je registreert of aanmeld voor een e-mail nieuwsbrief, je gebruik zal maken van onze interactieve diensten en toestemming geeft dat HappyGolfing je gegevens opslaat.

Inzage en correctie gegevens
Na registratie kunnen leden ten allen tijde hun gegevens aanpassen. Heeft u bezwaar tegen het ontvangen van informatie van 'HappyGolfing' per e-mail, dan kunt u gebruik maken van de button 'email aan redactie' om een bezwaar aan te tekenen. HappyGolfing zal de gewenste aanpassingen dan gratis doorvoeren.

Beveiliging gegevens
Gegevens van leden worden opgenomen in een bestand van HappyGolfing. HappyGolfing respecteert de privacy van iedere geregistreerde gebruiker en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonlijke gegevens van geregistreerden zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van HappyGolfing.

Niettemin is HappyGolfing/DutchExpo niet aansprakelijk voor verlies van gegevens, schade aan bestanden, onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het gebruik dat van de website van HappyGolfing wordt gemaakt.

Gegevensverstrekking aan derden
HappyGolfing verkoopt geen e-mail adressen aan derden. Indien via de website gebruik gemaakt wordt van op of via de website aangeboden informatie, producten en/of diensten waarvoor u zich dient te registreren bij HappyGolfing, kan HappyGolfing u soms informatie toesturen over andere producten en/of diensten van HappyGolfing of van partners die interessant voor u zouden kunnen zijn. U heeft altijd het recht om HappyGolfing te verzoeken te stoppen met het toesturen van dergelijke informatie door een bericht te sturen naar privacy [et] HappyGolfing dot (c o m). Telkens wanneer HappyGolfing u deze informatie toestuurt, zal HappyGolfing u bovendien wijzen op de mogelijkheid deze informatie verder niet meer te ontvangen.

Tarieven en betalingsvoorwaarden
Aanmelden en rondkijken is volledig gratis bij HappyGolfing. Hiermee kan het lid zien of er genoeg mogelijke sportmaatjes in de buurt lid zijn. Pas daarna kan het lid kiezen om wel of geen Premium lid te worden. De tarieven en betalingsvoorwaarden van de verschillende betaalde diensten worden getoond op de betaalpagina vooraf aan het betalen.

Rechten op aangeboden informatie, producten en/of diensten.
De website en de inhoud daarvan wordt beheerd door HappyGolfing. De intellectuele eigendomsrechten ten aanzien van de aangeboden informatie, producten en/of diensten berusten bij HappyGolfing dan wel haar licentiegevers en/of partners. Het is niet toegestaan om de informatie, producten en/of diensten die op of via de Website worden aangeboden te verveelvoudigen, te bewerken, aan het publiek ter beschikking te stellen of commercieel te exploiteren.

HappyGolfing houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om materialen en teksten, die door bezoekers van de website geplaatst worden (bijvoorbeeld via de interne berichten) van de website te verwijderen, indien openbaarmaking daarvan naar het oordeel van HappyGolfing in strijd is met relevante wet- of regelgeving, inbreuk pleegt op rechten van derden of anderszins onrechtmatig is.

HappyGolfing houdt zich uitdrukkelijk het recht voor foto's of teksten van een lid te wijzigen als daartoe reden is. Een reden kan zijn: racistische of discriminerende teksten of foto's. Een reden kan ook zijn als een lid de foto of persoonlijke tekst gebuikt om zonder betaald lidmaatschap in direct contact te komen met andere leden van de site. Bijvoorbeeld door een e-mail adres in de foto te plaatsen, of een 06nummer in de persoonlijke tekst plaats. HappyGolfing houdt zich het recht voor deze inhoud te verwijderen, dan wel aan te passen.

Wijzigen van deze algemene voorwaarden
HappyGolfing behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze algemene voorwaarden. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze algemene voorwaarden geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.